Gyáli Bartók Béla Általános Iskola

2018. február 27., kedd 00:00

Intézményvezetői pályázati kiírás

Emberi Erőforrások Minisztere

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyáli Bartók Béla Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 01.-2023. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,

•         legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

•         cselekvőképesség,

•         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

•         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,

•         a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével),

•         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

•         a pályázó szakmai önéletrajza,

•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Belső Mónika nyújt, a 30/668-5520 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Monori Tankerületi Központ 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/126/00278-11/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Gyáli Bartók Béla Általános Iskola-Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Oktatási és Kulturális Közlöny
  •         helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Monori Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Gyáli Bartók Béla Általános Iskola intézményvezetői beosztására". Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/monor honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2017. augusztus 29., kedd 00:00

Kosárlabda Gyálon a Bartókban

Nézz be facebook oldalunkra:  https://www.facebook.com/gyalikosarlabda/

2016. november 11., péntek 01:00

Tartós tankönyvek

A mellékletben megtalálható a tartós könyvek teljes listája, amely letölthető weblapunkról.

2016. november 10., csütörtök 01:00

Mindenkinek Becsengettek

    Szünet
1. Óra 8:00 - 8:45 15 perc
2. Óra 9:00 - 9:45 15 perc
3. Óra 10:00 - 10:45 15 perc
4. Óra 11:00 - 11:45 15 perc
5. Óra 12:00 - 12:45 25 perc
6. Óra 13:10 - 13:55 10 perc
7. Óra 14:05 - 14:50 -
2016. november 10., csütörtök 01:00

ÁLLATOK VILÁGNAPJA A BARTÓKBAN

1991. óta október 4-én emlékezünk meg az Állatok világnapjáról. Mi a Bartók Iskolában ezen a napon a Pestlőrinci Kutyakiképző Iskola bemutatóját néztük meg.

Köszönjük a lelkes gazdiknak és a fáradhatatlan és türelmes kutyusoknak a bemutatót!

Íme a képes beszámoló:

 

 

 

2016. november 10., csütörtök 00:00

Általános értékelés

Minden év végén, a tagozatra járó gyermekeknél:

a, 75 %-os teljesítmény felett emeltszintű informatikaoktatásban részesült bejegyzés kerül a bizonyítványba,

b, 50-74% teljesítmény esetén: a tanuló maradhat a tagozaton, de nem kap bejegyzést a bizonyítványba,

c, 50% alatti teljesítmény esetén a tanuló a normál tanrendű csoportba kerül áthelyezésre.

2016. november 10., csütörtök 01:00

Vizsgarendszer

A 3. évfolyam végén a párhuzamos osztályok informatika tagozatos tanulói év végi vizsgát tesznek, melynek alapján 1 db 16 fős csoport szerveződik.

A vizsga feladatai:1 rajzoló program teljes ismerete (Paint), gyakorlati szinten. Annak valamennyi eszközének és beállításának felhasználó szintű használata, annak bemutatása egy gyakorlati feladaton keresztül.

Szövegbeviteli gyakorlat: Valamilyen szövegszerkesztőn vagy internetes szövegbeviteli játékon keresztül kb.: 10 perc alatt min. 300 karakter bevitele.

A vizsga eredmények, továbbá a magyar, a matematika és az informatika tantárgyak eredményeit is figyelembe vesszük a csoport kialakítása során.

2016. november 10., csütörtök 00:00

Mit jelent az, hogy ÖKOISKOLA?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák azzal , hogy a jövő generációjának nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Ökoiskoláknak azok az iskolák nevezhetők, ahol:

  • Az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének.
  • A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekbe.
  • Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában van  a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája során érvényesíti.
  • Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösségekkel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában.
  • Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik.
  • Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (erdei iskola, terepgyakorlatok, projektek).

Iskolánk az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium pályázatán elnyerte az “ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA” címet.

2016. november 09., szerda 01:00

Bartók Béla

Bartók Béla, szül. Bartók Béla Viktor János (Nagyszentmiklós, Osztrák–Magyar Monarchia, 1881. március 25. – New York, Amerikai Egyesült Államok, 1945. szeptember 26.) magyar zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a Zeneakadémia tanára; a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője. Művészete és tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű.

Zeneszerető családban nevelkedett: apja, idősebb Bartók Béla a város iskolájának igazgatója volt, zongorán, csellón játszott, zenekart vezetett, sőt a komponálással is foglalkozott; anyja tanítónő volt és kiválóan zongorázott. 1899-ben a Pesti Zeneakadémiára iratkozott be, Thomán István zongoraosztályába és Koessler János zeneszerzésosztályába. Stílusának kialakulásában meghatározó szerepe volt a német klasszicizmusnak és romantikának, különösképpen Brahms művészetének. Kodály Zoltán támogatásával behatóan foglalkozott a magyar népzenével, illetve összehasonlító kutatások végett a szomszéd népek népzenéjét is górcső alá vette. A parasztzene megismerésének hatására kompozíciós stílusa is átalakult, mely immár a népzene stílusjegyeire támaszkodott. Ennek kiteljesedése a Balázs Béla misztériumjátékára komponált operája A kékszakállú herceg vára. 1940-ben a háború borzalmai elől hosszabb időre az Egyesült Államokba utazott és a Harvard Egyetemen tartott előadásokat a magyar zene kérdéseiről. Szándéka ellenére már nem térhetett haza, 1945. szeptember 26-án halt meg leukémia következtében New Yorkban. Posztumusz az 1948. március 14-én első ízben kiosztott Kossuth-díjjal jutalmazták. Életrajzát fia, ifj. Bartók Béla mérnök, geodéta és unitárius egyházi főgondnok írta meg.